Make your own free website on Tripod.com


THÔNG BÁO HỘI NGỘ VT/NTH 2005 TẠI HOUSTON


   Gia Đình VT-NTH Houston sẽ đảm nhận tổ chức "Hội Ngộ VT-NTH 2005" vào tháng 10 năm 2005. Trong dịp này, Ban Điều Hành VT-NTH Houston cũng đảm trách việc thực hiện Đặc San cho dịp hội ngộ này.
   Rất mong, các Thầy Cô và các anh chị cựu học sinh VT-NTH đóng góp ý kiến và bài vở để việc tổ chức "Hội Ngộ VT-NTH 2005" thành công tốt đẹp, cũng như nội dung Đặc San thêm phần phong phú.

   Xin liên lạc về email: vinhchau49@hotmail.com 
                          hay: vinhchau1208@yahoo.com
                 Điện thoại: (832) 876-2876

   TB: Ban Điều Hành VT-NTH sẽ có thông báo chính thức về ngày, giờ "Hội Ngộ 2005" trong thông báo sau.

Thân mến,
Nguyễn Toàn Vẹn